Serwis ogłoszeniowy UK

Ogłoszenie zamieszczasz w 1 minutę, bez rejestracji, bez opłat. Kliknij "Dodaj ogłoszenie". zobacz jakie to proste!Polityka prywatności

Wielkabrytania.org wspiera wszystkie inicjatywy związane z poprawą bezpieczeństwa, a także podnoszeniem świadomości w takim zakresie. Zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o Państwa prywatność oraz w żadnym przypadku nie wykorzystujemy powierzonych nam danych w sposób niezgodny z wymogami nakładanymi przez RODO. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne natomiast zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili. Tym samym gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno organizacyjnych jak i technicznych celem ochrony Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

Właściciele serwisu - firma IntegraDesign al. Niepodległości 48/40 42-216 Częstochowa oraz RevolWEB ul. Broni Pancernej 4a/17 68-200 Żary, jako administratorzy danych osobowych informują, iż przetwarzają Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy publikacji ogłoszenia. Dane te są przechowywane przez okres do 10 lat po zakończeniu transakcji.

Rodzaj gromadzonych danych osobowych:
- imię (imiona) i nazwisko
- adres e-mail
- numer telefonu
- dane logowania
- data urodzenia
- adres (ulica z nr, kod pocztowy i miasto)

W przypadku podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) dodatkowo: - nazwa firmy
- stanowisko
- NIP
- Regon
- adres siedziby
- numery rachunków bankowych

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celach:
- zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży
- wysyłki zamówionych towarów
- realizacji płatności
- obsługi reklamacji
- wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych
- przeprowadzania działań marketingowych jak również przesyłania informacji handlowych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom/podmiotom:
- podmiotom, z którymi administratorzy mają zawartą umowę współpracy. Nie przekazujemy jednak Waszych danych osobowych do państw spoza UE a w oparciu o pozyskane dane nie będzie miało miejsce profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji względem Państwa.
- wszelkim organom władzy, organom podatkowym, organom ścigania, audytorom oraz osobom trzecim w przypadku gdy realizowane są obowiązki wskazane prawem.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dodatkowo, posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą
- usunięcia danych osobowych czyli innymi słowy: prawo do bycia zapomnianym, w razie zajścia okoliczności przewidzianych prawem - w przypadku udzielenia zgody
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- przeniesienia danych osobowych w przypadku udzielenia zgody
- cofnięcia zgody przetwarzania danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Danych osobowych lub wykonywaniem praw w zakresie prywatności, prosimy kierować do administratorów pod adresy pocztowe podane powyżej lub na adresy e-mail info@integradesign.org lub biuro@revolweb.pl
Regulamin

1.

Niniejszy regulamin jest jednocześnie Umową pomiędzy Użytkownikiem zamieszczającym ogłoszenie w serwisie internetowym wielkabrytania.org, a serwisem ogłoszeniowym wielkabrytania.org. Serwis wielkabrytania.org (nazywany dalej "Serwisem") oraz Zamieszczający ogłoszenie (zwany dalej "Zamieszczającym") ustalają następujące warunki zamieszczania i modyfikowania ogłoszeń w Serwisie.

2.

Zamieszczający ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i prawną wynikającą lub związaną z treścią ogłoszenia i ilustracji do niego dołączonych. Zamieszczający oświadcza i zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z polskim prawem oraz że Zamieszczający posiada wszelkie prawa zezwalające na wykorzystanie ogłoszenia lub wypowiedzi przez Serwis dla celów niniejszej Umowy. Ponadto Zamieszczający oświadcza, że korzystanie, powielanie oraz dystrybucja ogłoszenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

3.

Zamieszczający godzi się zadośćuczynić i uwolnić Serwis od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione przez Serwis w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego Ogłoszenie któregokolwiek z wyżej wspomnianych zobowiązań.

4.

Ogłoszenia w Serwisie mogą być umieszczane wyłącznie osoby pełnoletnie. Zakazuje się umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem. Zakazuje się umieszczania zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków będą bezwględnie usuwane.

5.

Każde ogłoszenie standardowe lub wypowiedź zamieszczone w Serwisie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert i może być zamieszczone tylko w kategorii i regionie zgodnej z treścią ogłoszenia i daną ofertą. Zakazuje się umieszczania tego samego ogłoszenia wielokrotnie.

6.

Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia lub ogłoszenia wyróżnionego, jeżeli nie będzie ono spełniać wymagań niniejszego regulaminu, którego znajomość Zamieszczający potwierdza przy zamieszczaniu ogłoszenia. Serwis zastrzega sobie prawo nie podawania powodów usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia.

7.

Ogłoszenie wyróżnione jest to ogłoszenie zamieszczone jako standardowe i wyróżnione kolorem na liście ogłoszeń. Każde ogłoszenie wyróżnione w Serwisie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert. Płatność za wyróżnienie ogłoszenia jest realizowana poprzez wysłanie SMS w cenie odpowiedniej dla wyróżnienia. Płatności za wyróżnienie ogłoszenia dokonywane są za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl Płatności za pośrednictwem systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Serwis udostępnia Zamieszczającym odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.

8.

Serwis oraz firmy RevolWeb i IntegraDesign zastrzegają sobie prawo do gromadzenia i wykorzystania do użytku własnego i podmiotów współpracujących (promocji, identyfikacji użytkownika i jego konta, reklamy oraz innych celów) adresów e-mailowych, treści ogłoszeń i wypowiedzi oraz danych osobowych.

9.

Serwis przechowuje bezterminowo wszystkie dane zawierające adres IP użytkownika, jego imię, nazwisko, e-mail i datę połączenia. Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub prawa polskiego. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych osobowych organom prawnym wtedy, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu naszego serwisu lub prawa polskiego. Akceptując regulaminu przy dodawaniu ogłoszenia, użytkownik zgadza się na powyższe w myśl z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 r. oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

10.

W żadnych okolicznościach Serwis nie będzie ponosić względem Zamieszczającego odpowiedzialności za szczególne, incydentalne lub wtórne szkody, bez względu na to czy powstaną one w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, wykroczeniem oraz bez względu na to że Serwis został pouczony o możliwości zaistnienia takiej szkody.

11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

12.

Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

13.

Zamieszczający oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.

14.

Regulamin obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2011.

© 2006-2021 WielkaBrytania.org, IntegraDesign, REVOLWEB.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje zawarte w tym serwisie są napisane przez użytkownikow Internetu.
Twórcy, administratorzy oraz moderatorzy serwisu WielkaBrytania.org nie mają wpływu i nie biorą odpowiedzialności za ich treść.
Tematyka główna sersiwu ogłoszeniowego: Praca w anglii, Londyn, Szkocja, Anglia.

Praca Anglia, Praca w Londynie, Szkocja